Login

Register

Login

Register

Login

Register

Algemene Voorwaarden

Van HomeMfP

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

 1. HomeMFP: onder Blooming Solutions wordt in deze voorwaarden verstaan Blooming Solutions gevestigd te (1424 PN) De Kwakel aan de Achterweg 11 en in de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 65.95.68.69. Het BTW-nummer van Blooming Solutions is: NL856332781B01. Verdere contactgegevens zijn te vinden onderaan deze algemene voorwaarden.
 2. Koper: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf welke middels de webshop van HomeMFP op www.HomeMfP.com met HomeMfP een overeenkomst sluit.

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door HomeMfP te sluiten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door HomeMfP gedane aanbiedingen. De toepasselijkheid van voorwaarden van Koper wordt door HomeMfP uitdrukke­lijk uitgesloten. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepa­lingen van kracht.
 2. HomeMfP heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. HomeMfP zal Koper in geval van een materiële wijziging tenminste een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij Koper binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar tegen de algemene voorwaarden maakt, wordt Koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling.
 1. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen door of namens HomeMfP binden HomeMfP slechts indien zij door HomeMfP worden bevestigd.

ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen van HomeMfP, zowel mondeling als schriftelijk – waaronder ook digitale aanbiedingen worden verstaan – zijn vrijblijvend en geldig gedurende de bij het aanbod gegeven termijn. Bij gebreke van een dergelijke termijn is het aanbod van HomeMfP geldig zo lang de voorraad strekt.
 2. De inhoud van de aanbiedingen en andere van HomeMfP afkomstige materialen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en bevat altijd een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaken en diensten. HomeMfP kan echter niet garanderen dat alle door HomeMfP op welke wijze dan ook verstrekte informatie juist en volledig is. Alle prijzen, beschikbaarheid en overige door HomeMfP verstrekte informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 1. Bij handgemaakte producten in de HomeMfP collectie kunnen zich ten opzichte van de afgebeelde of tentoongestelde exemplaren afwijkingen in maat, structuur, kleur en afwerking voordoen.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Koper het door HomeMfP gedane aanbod aanvaardt en Koper voldoet aan de door HomeMfP gestelde voorwaarden.
 1. Indien Koper via elektronische weg het aanbod van HomeMfP aanvaardt, bijvoorbeeld via het bestelproces op de website van HomeMfP, bevestigt HomeMfP onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de aanvaarding van het aanbod niet langs elektronische weg door HomeMfP aan Koper is bevestigd, heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Een niet tijdige bevestiging van de aanvaarding van het aanbod, uiterlijk binnen vijf dagen na aanvaarding van het aanbod, houdt de verwerping van het aanbod van Koper in, tenzij HomeMfP binnen deze termijn al aan Koper meldt dat geen overeen­komst tot stand komt.

ARTIKEL 5 – GEGEVENS VERSTREKT DOOR KOPER

 1. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HomeMfP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede afwikkeling van de bestelling of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan HomeMfP worden verstrekt. Koper staat in voor de juistheid van de gegevens. Koper vrijwaart HomeMfP voor elke aanspraak van derden met betrekking tot de door Koper verstrekte gegevens.

ARTIKEL 6 – UITVOERING EN LEVERING

 1. HomeMfP zal, indien niet anders is overeengekomen, de bestelde zaken binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na datum totstandkoming overeenkomst aan Koper leveren. Zodra de te leveren zaken op het door Koper opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico betreffende de zaken op Koper over.
 2. Indien de bestelde zaken meubels betreffen geldt dat vooraf door (of namens) HomeMfP contact wordt opgenomen met Koper teneinde een afleverdatum en tijdstip van de bestelde zaken af te spreken.
 3. Koper draagt er zorg voor dat bij de aflevering van meubels, althans een meubelstuk, de oprit voldoende is vrijgemaakt, er sprake is van voldoende doorgang in de looppaden of trappenhuizen en dat obstakels van de grond, de muur of het plafond zijn verwijderd.
 1. Indien de afgesproken levertijd dreigt te worden overschreden, wordt Koper hiervan onmiddellijk door HomeMfP op de hoogte gesteld.

ARTIKEL 7 – PRIJZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
 2. Indien er sprake is van bijkomende kosten – zoals, maar niet beperkt tot, verzendkosten, plaatsingskosten en kosten van rembours – worden deze door HomeMfP, voor zover mogelijk, vooraf aan Koper medegedeeld.
 3. HomeMfP is gerechtigd de overeengekomen prijzen vóór de tot­standkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4, alsmede vanaf drie maanden daarna (voor ­zover de nakoming van de overeen­komst nog niet is vol­tooid) te wijzigen. Totdat de overeenkomst volledig is nagekomen is HomeMfP te allen tijde bevoegd de overeengekomen prijzen te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen. Koper heeft in voornoemde gevallen het recht de overeenkomst (voor zover de nakoming van de overeenkomst nog niet is voltooid) te ontbinden.
 1. Alle teksten en prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van schrijf- en typefouten.

ARTIKEL 8 – BETALING

 1. Koper dient aan zijn betalingsverplichting te voldoen op de tussen hem en HomeMfP overeengekomen wijze. Indien de overeenkomst middels het bestelproces op de website tot stand komt, kan Koper aan zijn betalingsverplichting voldoen middels één van de in het bestelproces op de website van HomeMfP opgenomen wijzen.
 2. Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Koper van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke rente ver­schuldigd, per maand of gedeelte daarvan.
 1. De buitengerechtelijke incassokosten, verbon­den aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor re­kening van Koper. Deze worden berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. Koper is de buitengerechtelijke incassokosten pas verschuldigd indien Koper na het intreden van het verzuim op een termijn van 14 dagen door HomeMfP tot betaling is aangemaand.

ARTIKEL 9 – HERROEPINGSRECHT

 1. Koper heeft het recht de met HomeMfP gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn gaat in op de dag na de dag waarop Koper – of een door de Koper aangewezen derde – de bestelde zaken heeft ontvangen.
 3. Koper oefent het hiervoor beschreven herroepingsrecht uit door binnen de termijn van 14 dagen het ingevulde modelformulier, dat te vinden is op de website van HomeMfP [www.HomeMfP.nl], aan HomeMfP op te sturen of HomeMfP binnen de genoemde termijn een andere tot ontbinding strekkende verklaring te doen. Indien Koper op elektronische wijze de verklaring tot ontbinding uitbrengt, dan wordt de ontvangst van deze verklaring onverwijld bevestigd.
 4. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 genoemde verklaring, dient Koper de bestelde zaak/de zaken aan HomeMfP te retourneren. Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak/de zaken.
 5. HomeMfP vergoedt na ontbinding van de overeenkomst onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding de betalingen die zij in dat kader van Koper heeft ontvangen. Deze kosten omvatten tevens niet de kosten van de heenzending van de bestelling. De kosten zullen worden terugbetaald op dezelfde wijze als dat HomeMfP ze van Koper heeft ontvangen. De verplichting tot terugbetaling bestaat pas indien HomeMfP de geretourneerde zaken van Koper heeft ontvangen.
 6. Koper is aansprakelijk voor waardeverminderingen van de bestelde zaak/de zaken die het gevolg zijn van het onzorgvuldig omgaan met de bestelde zaak/de zaken en de verpakking in de periode voorafgaand aan het uitoefenen van het herroepingrecht.
 7. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn volgens de specificaties van Koper vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 1. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de koper zijn rekening.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

 1. Indien de toeleverancier(s) van HomeMfP, door welke oorzaak ook, in gebreke blijven met leveren, danwel niet tijdig of niet deugdelijk leveren, geldt dit ten aanzien van Koper voor HomeMfP als overmacht vanaf de uiterste leverdatum. Als overmacht heeft eveneens te gelden: ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming,  juridische ristricties, staking, overheidsmaatrege­len, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan machi­nes, storing in de levering van energie, invoerbelemmering, brand en alle andere vormen van overmacht. De verplichtingen van Koper worden, wanneer HomeMfP zich op de in dit artikel bedoelde omstandigheden beroept, tevens opgeschort.
 2. Indien de overmachtsituatie één maand of langer heeft geduurd, heeft Koper het recht de overeenkomst met HomeMfP voor het gedeelte dat nog niet door HomeMfP is nagekomen te ontbinden.

ARTIKEL 11  – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. HomeMfP behoudt zich het eigendom van de aan Koper geleverde zaken voor. Het eigendom van de goederen gaat pas op Koper over op het moment dat Koper alle aan HomeMfP verschuldigde bedragen volledig heeft betaald.

ARTIKEL 12 – GARANTIE

 1. Groen en planten vallen niet onder garantie.
 2. Koper wordt aangeraden de geleverde zaken direct na ontvangst te inspecteren.
 3. In geval van gebreken aan de afgeleverde zaken (behalve groen en planten) dient de Koper zich binnen twee maanden na ontdekking van het defect bij voorkeur schriftelijk tot HomeMfP te wenden. Met inachtneming van de regels over de wettelijke garantie in het Burgerlijk Wetboek (7:17 Burgerlijk Wetboek e.v.) zal HomeMfP tot herstel of vervanging van de afgeleverde zaken overgaan.
 4. Zaken die geleverd zijn via de Outlet en de Sale zullen niet door HomeMfP hersteld of vervangen worden indien deze zaken een gebrek of een defect vertonen.

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor groen en planten
 2. De aansprakelijkheidsbepaling van dit artikel geldt alleen voor Koper indien Koper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. De totale aansprakelijkheid van HomeMfP wegens verwijtbare niet nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan 200 Euro.
 4. Het in lid 3 genoemde maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van onze opzet of grove schuld.
 5. Enig recht op schadevergoeding is uitgesloten indien Koper de schade niet zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 30 dagen) na het ontstaan van de schade bij HomeMfP heeft gemeld.

ARTIKEL 14 – VERDERE GEVOLGEN VAN TE KORT SCHIETEN VAN KOPER

 1. Onverminderd het in artikel 8 bepaalde kan HomeMfP in geval van verzuim van Koper alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van HomeMfP op Koper direct en ineens opeisbaar. Koper wordt geacht in verzuim te zijn in geval hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst, alsmede indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard, jegens Koper de schuldsanering wordt uitgesproken, er algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van Koper wordt gelegd of indien Koper overlijdt.
 2. In de hiervoor genoemde gevallen heeft HomeMfP voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling buitengerechtelijk te beëindigen of op te schorten.

ARTIKEL 15 – PERSOONSGEGEVENS

 1. HomeMfP zal persoonsgegevens van Koper zorgvuldig – overeenkomstig de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens – verwerken. De overdracht van gevoelige betaalgegevens (bank- en/of creditcardgegevens) vindt versleuteld plaats.

ARTIKEL 16 – TOEPASSELIJK RECHT

Op alle onder deze voorwaarden geslo­ten overeenkomsten is Ne­derlands recht van toepassing.

ARTIKEL 17 – BEVOEGDE RECHTER

 1. Alle geschillen tussen HomeMfP en Koper, terzake waarvan forumkeuze is toegelaten, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voor­gelegd aan de rechter.

ARTIKEL 18 – KLACHTENPROCEDURE

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden kan Koper bij klachten over de dienstverlening van HomeMfP hierover contact opnemen met HomeMfP op de onderstaande contactgegevens. Dit dient binnen vijf dagen na het ontstaan van de klacht te gebeuren.
 2. HomeMfP zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontvangen van de klacht hierover contact opnemen met Koper en een eventuele oplossing onderzoeken.

Contactgegevens

Blooming Solutions

Achterweg 11

1424PN De Kwakel

Nederland

E-mail: info@homeMfP.nl
Telefoonnummer: 0031 (0) 6 50243308